Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Sportschool Mo-T-Vation for you en het lid gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

1.2 Sportschool Mo-T-Vation for you is een particulier bedrijf welke zich bezig houdt met het geven van fysieke trainingen en mentaal-fysieke trainingen zoals agressie- en weerbaarheidstrainingen om de lichamelijke en geestelijke conditie en weerbaarheid van het lid te verhogen.

1.3 Een lid van Mo-T-Vation for you is een persoon die een overeenkomst tot lidmaatschap is aangegaan met Mo-T-Vation for you.

1.4 Een partij is een instantie, instituut of onderneming die een overeenkomst tot lidmaatschap is aangegaan voor een groep personen.

1.5 Sportschool Mo-T-Vation for you is op officiële feestdagen gesloten, de daardoor vervallen lessen kunt u niet inhalen.

1.6 Een aanvrager is een persoon of vertegenwoordiger van een partij.

Artikel 2: LIDMAATSCHAP

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van Sportschool Mo-T-Vation for you. Dit inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de balie en een digitale versie is beschikbaar via de website motivationforyou.nl.

2.2 Sportschool Mo-T-Vation for you behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden of partijgebonden, overdraagbaar op een ander persoon of op een andere partij is niet mogelijk.

2.4 Ieder lid van Sportschool Mo-T-Vation for you verplicht zich, bij wijziging van persoonlijke gegevens, om Sportschool Mo-T-Vation for you binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden te voorzien van correcte en recente persoonlijke gegevens. Deze gegevens houden het volgende in:

  • Naam en geboortegegevens (geboorteplaats en –datum)
  • Adresgegevens
  • Contactgegevens (telefoon en e-mailadres)
  • Bankgegevens (ten behoeve van het innen van de contributie)

Artikel 3: DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

3.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één, drie, zes of 12 maanden vanaf de ingangsdatum, die zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend wordt omgezet naar een lidmaatschap voor onbepaalde tijd en daarna maandelijks opzegbaar is.

3.2 De overeengekomen lidmaatschapsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de datum van inschrijving en de eerste van de volgende maand is een pro rata bedrag verschuldigd, dat bij inschrijving wordt voldaan door het lid.

3.3 Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Mo-T-Vation for you dient schriftelijk plaats te vinden in de sportschool door middel van het opzegformulier. Opzeggingen mogen ook per e-mail worden doorgegeven. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

3.4 Opzegging van het lidmaatschap aan Sportschool Mo-T-Vation for you dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de afloopdatum van de overeengekomen periode te zijn geschied. Indien niet tijdig door het lid is opgezegd wordt de overeenkomst met de betreffende termijn verlengd en blijft het lid betalingsplichtig.

3.5 De beslissing tot (tussentijdse) beëindiging, stilzetting of verlenging van een bepaalde contract periode en het al dan niet verlenen van vrijstelling of restitutie van betaling in bijzondere gevallen wordt genomen door Sportschool Mo-T-Vation for you en is voor het lid bindend.

3.6 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van de overeenkomst plaatsvinden of stopzetting van het abonnement, waarbij deze stilzetting of stopzetting schriftelijk gemeld wordt bij de ledenadministratie en de uiteindelijke beslissing ter goedkeuring bij de ledenadministratie ligt en waarbij stilzetting/stopzetting alleen mogelijk is per hele kalendermaand en in de volgende gevallen:

  1. Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden, die door een medische verklaring ondersteund moeten worden.
  2. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden, die door een werkgeversverklaring ondersteund moeten worden.
    Tijdens de stilzetting is het lid betalingsplichtig; de periode die het lid niet heeft kunnen trainen wordt tegoed gegeven op de eerste dag dat het lid weer komt trainen. Bij een vroegtijdige stopzetting van een abonnement van 6 of meer maanden betaald de klant het verschil van het oorspronkelijke abonnement en de kosten van de daadwerkelijk afgenomen maanden terug. (alleen onder bepaalde voorwaarden)

3.7 Tussentijdse opzegging (vóór het verstrijken van de overeengekomen abonnement termijn) is alleen mogelijk bij verhuizing van meer dan 15 kilometer buiten de locatie van Sportschool Mo-T-Vation for you, gemeten via de kortste route, mits hiervan een schriftelijk bewijs wordt overhandigd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.

Artikel 4: PRIJS en PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 De tarieven en andere financiële zaken van Sportschool Mo-T-Vation for you staan vermeld op de website en liggen ter inzage bij de balie van Sportschool Mo-T-Vation for you.

4.2 Steeds de laatste versie van de prijslijst is geldend.

4.3 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen en per automatische incasso geïnd.

4.4 Eventuele prijsverhogingen worden door Sportschool Mo-T-Vation for you 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

4.5 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden.

4.6 De mogelijk tot ontbinding uit lid 4.5 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 4.5.

 

Artikel 5: BETALING

5.1 Betaling van al hetgeen het lid aan Sportschool Mo-T-Vation for you verschuldigd is, dient vóóraf te geschieden; hetzij à contant, dan wel via overboeking op het rekeningnummer van Sportschool Mo-T-Vation for you of via automatische incasso, of daarmede gelijk te stellen verrichting, tenzij tussen Sportschool Mo-T-Vation for you en het lid schriftelijk een andere wijze van voldoening is overeengekomen.

5.2 Betaling dient plaats te vinden zonder korting, beroep op compensatie dan wel anderszins en, indien van toepassing, binnen de door Sportschool Mo-T-Vation for you gestelde betalingstermijn.

5.3 Indien het lid gebruik maakt van de door Sportschool Mo-T-Vation for you, onder nader te bepalen condities die in het inschrijfformulier zijn vermeld, aangeboden mogelijkheid de verschuldigde bedragen in vooruit te betalen termijnen aan Sportschool Mo-T-Vation for you te voldoen, zal dit dienen te geschieden door middel van het door het lid aan Sportschool Mo-T-Vation for you afgeven van een machtiging, voor de duur van de overeengekomen periode, tot het doen afschrijven van het overeengekomen termijnbedrag van de bank- of girorekening van het lid, dat garandeert voor deze afschrijving voldoende saldo op de rekening te zullen aanhouden.

5.4 Automatische betalingen geschieden altijd per vooruitbetaling in de week voor de eerste van de maand waarvoor de contributie geldt. Indien het lid zich aanmeldt voor automatische betaling, betaalt het lid de eerste betalingstermijn contant bij inschrijving.

5.5 Mocht automatische overboeking wegens stornering of betaling niet plaatsvinden, dan dient het lid op eerste verzoek van Sportschool Mo-T-Vation for you het bedrag van afschrijving, terstond aan te zuiveren. Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd of de achterstand in de betalingen niet terstond wordt aangezuiverd, is Sportschool Mo-T-Vation for you, zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van het lid het bedrag dat door het lid in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en inééns, verhoogd met kosten, uit handen te geven. Voldoet het lid niet aan enige op hem jegens Sportschool Mo-T-Vation for you rustende betalingsverplichting, dan is Sportschool Mo-T-Vation for you gerechtigd het lid op grond van dit enkele verzuim de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen totdat algehele betaling, indien van toepassing, verhoogd met (buitengerechtelijke) incassokosten en rente heeft plaatsgevonden. Het lid blijft betalingsplichtig. Over elk openstaand bedrag is het lid aan Sportschool Mo-T-Vation for you wettelijke vertragingsrente verschuldigd, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden. Indien Sportschool Mo-T-Vation for you een vordering op het lid aan derden ter incasso uit handen geeft is het lid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6 De contributie dient in principe via een automatische incasso voldaan te worden. Wilt u niet automatisch betalen, dan is het mogelijk om per drie maanden vooruit te betalen. Dit is echter duurder dan automatisch betalen (€ 3,60 extra per 3 maanden). Bij vooruitbetaling in welke vorm dan ook vindt geen restitutie plaats.

5.7 Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,00 (inclusief administratiekosten).

5.8 Als de contributie niet op tijd voldaan is, ontvangt u na onze herinnering een pré-incassobrief/-mail. De vordering is op dat moment uit handen gegeven. Het incassobureau brengt voor deze pre-incasso € 3,95 ex. btw. in rekening. Als u dan nog niet betaald binnen de door hen gestelde termijn, worden de kosten verhoogd met reguliere incassokosten.    

Artikel 6: FACILITEITEN

6.1 Zodra het lidmaatschap en de betaling een feit zijn, heeft het lid recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die Sportschool Mo-T-Vation for you aanbiedt binnen het overeengekomen kader.

6.2 Daaraan zijn voorwaarden verbonden die zijn neergelegd in het huishoudelijk en orde reglement (huisregels) van Sportschool Mo-T-Vation for you, waarvan het lid verklaart kennis te hebben genomen en die onderdeel uitmaakt van deze voorwaarden. Deze huisregels zijn in te zien op de website.

6.3 Voor gedragingen van personen door of vanwege het lid bij Sportschool Mo-T-Vation for you aanwezig is het lid persoonlijk aansprakelijk.

6.4 Sportschool Mo-T-Vation for you behoudt zich het recht voor de inhoud van de huisregels te wijzigen indien dit haar noodzakelijk of wenselijk voorkomt. Steeds de laatste versie van het reglement is voor het lid geldend. Wijziging van het reglement geeft het lid geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

6.5 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van het lid en/of vanwege het lid aanwezige derden bij Sportschool Mo-T-Vation for you, in strijd met één of meer bepalingen van dit reglement, geeft Sportschool Mo-T-Vation for you het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met het lid als ontbonden te beschouwen en het lid de toegang tot haar instelling en faciliteiten c.a. te ontzeggen, zonder dat dit voor het lid leidt tot restitutie van betaalde bedragen.

6.6 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid van het reglement kennis te hebben genomen, de bepalingen zonder reserve te aanvaarden en zich naar inhoud daarvan te gedragen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Sportschool Mo-T-Vation for you sluit elke aansprakelijkheid voor schade die het lid uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens Sportschool Mo-T-Vation for you.

7.2 Het lid vrijwaart ter zake Sportschool Mo-T-Vation for you voor elke aanspraak ter zake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van Sportschool Mo-T-Vation for you ter zake uitkeert en het lid doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.

Artikel 8: OVERIGE BEPALINGEN

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

8.2 De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportschool Mo-T-Vation for you gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.